The School is a city – 28 – 30 September – Ambiorixkazerne Tongeren

Conversation

The School is a city

<EN version below>

Het Limburgse multidisciplinaire, postacademische platform The School richt zich op vraag van Provincie Limburg op een aantal uitdagingen voor de toekomst: mobiliteit, mode, signatuur, talent en retail. Met andere woorden, hoe geven we vorm aan onze toekomst en nieuwe stad?

The School werd opgericht in 2017 door graficus/docent Pablo Hannon als een postacademische denkplaats waar jonge ontwerpers de vrijheid gegeven wordt om te reflecteren over maatschappelijk relevante thema’s. The School wil duurzame oplossingen ontwikkelen en benadert Limburg als één stad waarin alle huidige steden en kernpunten als stadsbuurten ageren en samenwerken. Om de vijf uitdagingen aan te gaan, heeft The School vijf designteams opgesteld die elk een thema aanpakken. Ieder team bestaat uit een senior designer en één of meerdere jonge ontwerptalenten.

Frédéric Boonen en Cedric Liebens buigen zich over de mobiliteit in Limburg-Stad. Volgens hun plan zou de stad niet verder groeien in concentrische cirkels, maar langs corridors die vanuit het centrum naar buiten toe lopen. Op die corridors bevinden zich op geregelde afstanden knooppunten met allerhande faciliteiten: winkels, werkplaatsen, culturele instellingen, scholen, ziekenhuizen. Die knooppunten liggen idealiter op maximum tien minuten van elkaar en zouden alle (stads)kernen van Limburg verbinden. Verplaatsingen zouden met een kleine elektrische deelauto gebeuren.

Ontwerpers Pablo Hannon en Lotte Crauwels willen een Limburgse samenwerking opstarten voor de ontwikkeling van een circulaire modeschool genaamd Circular Curriculum Limburg. Een modeschool op basis van interdisciplinaire opleidingen en samenwerkingen tussen de verschillende scholen in Limburg. Een academie voor een nieuwe ontwerper, een Nieuwe Modemaker, die vertrekt vanuit een stedelijk en maatschappelijk probleem.

De signatuur van Limburg-Stad wordt volgens het team van Ben Hagenaars, Ronald Clays, Cédric Van Hool, Berre Brans en Miguel Warmenbol een sneaker die volledig binnen de grenzen van Limburg ontworpen en geproduceerd wordt. Een circulair modeproduct dat de huidige werking van de consumptiemaatschappij overhoop gooit.

Om talent te behouden moet volgens Simon Kempeneers, Frédéric Boonen en Martine Mommen Limburg-Stad in eerste instantie een plaats zijn waar dingen kunnen gebeuren. Los van de focus op de grootstad. Het landelijke karakter en de vele ruimte in Limburg zien ze in de toekomst eerder als troeven dan als minpunten. Limburg zou zich als één grote stad kunnen profileren met veel groenpartijen en tal van culturele instellingen. In Tongeren bijvoorbeeld zijn ontwerpers en kunstenaars onder de naam De Makelarij een collectief gestart rond de circulaire deeleconomie op een plaats die door hen gerecycleerd wordt.  Die biedt hen een zee van ruimte en het project wordt gesubsidieerd waardoor de instapprijs voor ontwerpers laag kan blijven. Zo wordt De Makelarij een prominente speler voor het behoud van talent in Limburg.

Wim Celis en Niki Colson tot slot richten zich op de vraag hoe àlle fysieke winkels in Limburg opnieuw aantrekkelijk gemaakt kunnen worden? Ze zoeken de balans tussen online en offline kopen te herstellen, en richten zich op menselijke interactie, de persoonlijk aandacht en de tactiliteit. Zo willen zij de customer journey van gezinnen aantrekkelijker maken door de kinderen op tactiele wijze bezig te houden en ontwierpen daartoe een speelmodule waarin kinderen fysiek uitgedaagd worden.

Het geheel van deze ideeën wordt in een tentoonstelling aan het publiek voorgesteld.

Eerder dan een sluitstuk dient de tentoonstelling gezien te worden als een stip op de tijdslijn van het designproces. Dat is wat The School voor ogen heeft: het experiment als centrale punt en niet het eindproduct. Wat dat betreft ligt voor The School het veld nog geheel open. De tentoonstelling vindt plaats in de oude Ambiorixkazerne in Tongeren, een voormalige militaire basis die door de creatieven van De Makelarij van de sloop werd gered.

FACEBOOK EVENT

The Limburg multidisciplinary, post-academic platform The School focuses upon the request of the Province of Limburg on a number of challenges for the future: mobility, fashion, signature, talent and retail. In other words, how do we shape our future and our new city?

The School was founded in 2017 by graphic artist/teacher Pablo Hannon as a post-academic hub where young designers are given the freedom to reflect on socially relevant themes. The School aims to develop sustainable solutions and sees Limburg as one large city in which all current cities and key points such as city neighborhoods act and cooperate. To address the five challenges, The School has set up five design teams, each of which tackles one of the themes. Each team consists of a senior designer and one or more young design talents.

Frédéric Boonen and Cedric Liebens take a look at mobility in Limburg-City. According to their plan, the city would not grow further in concentric circles, but rather along corridors that run outwards from the center. On these corridors, at regular intervals, there are hubs with all kinds of facilities: shops, workshops, cultural institutions, schools, and hospitals. These hubs would ideally be located within a maximum of ten minutes from each other and would connect all the (city) centers of Limburg. Transport would occur by means of a small electric sharing car.

Designers Pablo Hannon and Lotte Crauwels want to start up a collaboration in Limburg for the development of a circular fashion school called Circular Curriculum Limburg. A fashion school based on interdisciplinary courses and collaborations between the various schools in Limburg. An academy for a new designer, a New Fashion Maker, who starts from a specific urban or social problem.

The signature of Limburg-City would according to the team of Ben Hagenaars, Ronald Clays, Cédric Van Hool, Berre Brans and Miguel Warmenbol perfectly be reflected in a sneaker that is completely designed and produced within the boundaries of Limburg. A circular fashion product that challenges the current workings of our consumer society.

In order to preserve talent, Limburg-City should first and foremost be a place where things can happen, say Simon Kempeneers, Frédéric Boonen and Martine Mommen. Away from the focus on the big city. They see the rural character and the amount of space in Limburg in the future as assets rather than as negatives. Limburg could present itself as one big city with many green spaces and numerous cultural institutions. In Tongeren, for example, designers and artists have started a circular sharing collective under the name De Makelarij in a place they have reclaimed.  It offers them a lot of space and the project is subsidized, so that the entry price for designers can remain low. This makes De Makelarij a prominent player in retaining talent in Limburg.

Wim Celis and Niki Colson, finally, focus on the question of how all physical stores in Limburg can be made attractive again? They seek to restore the balance between buying online and offline, and focus on human interaction, personal attention and tactility. They want to make the customer journey of families more pleasant by keeping the children occupied in a tactile way, and for that purpose they designed a play module in which children are physically challenged.

The whole of these ideas is presented to the public in an exhibition.

The exhibition should be seen as a dot on the timeline of the design process, rather than as finished result. This is exactly what The School has in mind: experimentation, and not an end product, as its central point. In this respect, for the School, the field still lies wide open. The exhibition takes place in the old Ambiorix barracks in Tongeren, a former military base that was saved from demolition by the creatives of De Makelarij.

 

Conversation