RIDS Research Summer Residency

Conversation

THE SCHOOL onderzoekt RUIMTE IN DE STAD

RECOR = onderzoek 1
IKEA = onderzoek 2
20 juli opende Kunst op Stelten, een expositie die één van de twee potentiële nieuwe ruimtes van The School mee onderzoekt. IKEA en RECOR (oftewel de ontwikkelaar Futurn) zijn al enige tijd een gesprekspartner van The School. Onderzoek naar Ruimte in de Stad loopt en ideeën werden gepitcht. Wat volgt zijn 11 dagen beeld in ruimte, alsook 11 dagen zoektocht naar nieuwe inzichten en een nieuw perspectief. Wie neemt de leiding van het RIDS Research Summer Residency de volgende 10 dagen? Wie vraagt? Het onderzoek naar Ruimte in de Stad werd elke dag anders gekleurd, een klein energiek team wisselde van locatie en focus naargelang de leiding en bezetting.

#ruimteindestad
#theschoolisnotaschool

 

 

Research Day 1/11

             

Wat een energie en diversiteit van handelingen!
De dag startte om 10 en eindigde om 10. The School onderzoekt ruimte in de stad, en het potentieel voor de nabije toekomst, op uitnodiging van ontwikkelaar of uitbater Onderzoek in Recor: De expositie Kunst op Stelten werd gepresenteerd aan pers en publiek, Recor kreeg ongeziene energie over de vloer in beeld, klank en beweging. Onderzoek in IKEA: De IKEA winkel werd bezocht, het ijsje en de hotdog kregen een proeverij, brandnetels en dille naast vele andere gewassen werden ontdekt in een gebied dat nog meer potentieel onthulde dan voorheen. Een planning voor de tien dagen werd gemaakt. Elke dag was er minstens 1 trekker en onderzoeker die de leiding nam.

Woensdag 20 — Opening Kunst op Stelten
Donderdag 21 — Stef Lemmens vraagt?
Vrijdag 22 — Pablo Hannon vraagt?
Zaterdag 23 — Fee Veraghtert vraagt?
Zondag 24 — Mathias Kuypers vraagt?
Maandag 25 — Selina Vanstalle vraagt?
Dinsdag 26 — Milan Gillard vraagt?
Woensdag 27 — Yannick Douw vraagt?
Donderdag 28 — Gust Dntnr vraagt?
Vrijdag 29 — Senneke Van de Wygaert vraagt?
Zaterdag 30 — het einde wordt gevierd!

10u treffen we aan de ontbijt tafel in Maison Florida, dat nog steeds onze speelruimte is tot wij het zeggen. En dat we het zullen zeggen, zeer binnenkort!

We started our day at 10 and ended at 10. The School is researching Space within the City, the potential for the near future, through invitation by developers or building owners.

Recor Research:
The exhibition ‘Kunst op Stelten’ was presented to press and audience, Recor was bursting with energy through image, sound and movement.

IKEA Research:
We visited the IKEA shop and tasted the ice cream and hot-dogs. Afterwards nettles, dille and lots of other plants were discovered in an area which has more potential than predicted.

A planning was made for ten days of which each day has at least 1 person to take the wheel of our research ship. Each day starts at 10h at our breakfast table in Maison Florida, which is still our playground until we say so. And we will say it, very soon!

Research day 2/11

                 

 

Onderzoek in Recor:
De expositie Kunst op Stelten opent elke dag om 14u en sluit om 20u, dit wordteen constante door het onderzoek, vandaag was dat prima want het regende en de Ikea is dicht: nationale feestdag. Stef Lemmens neemt de leiding en vraagt: Kan er nieuwe betekenis gegeven worden aan de letters van RECOR? “Ruwe Energie Concentreren Op Rafelranden” “Ruimte en Creativiteit Ongelimiteerde Rijkdom” “Rethink Elevate Continue Operate Relocate” en andere varianten komen eruit. Rusteloosheid slaat toe en samen met Selina Vanstalle en Bjorn Croonenberghs installeert Stef Lemmens een eerste compositie van atelier op stelten. Wederom nieuwe vragen worden gesteld. De expositie lokt bezoekers en brengt wederom nieuwe inzichten, over community, over bierbrouwerijen, fabrieken en energie van mensen. Steltenlopers bieden zich aan en fotografen passeren. Honger en de avond valt, chili sin en de Oostenrijkse gast smult gretig mee in de achter buitenkeuken of kleine keuken achter buiten, in Crocodile Boulevard. Het regent nog een beetje verder. Allen op naar Matrastheater waar het scherm gecreëerd wordt en de grote beamer geïnstalleerd. Deze zal nog helpende hand blijken te hebben tijdens de vertoning. “Mijn Landbouwbelang” blijkt touché te zijn en de tongen los te maken in nabeschouwing. De makers kunnen er door pech niet bij zijn, een volgende keer. Een film van: Frank van Valderen, Hans van Hezik, Levon Lois en Michiel Ubels. Vijf jaar was hij in de maak, deze documentaire over één van de laatste krakersbolwerken in Nederland: het Landbouwbelang in Maastricht. Een film over hoe het samenleven is in een besloten gemeenschap. Een gemeenschap die met vallen en opstaan eigen codes en regels ontwikkelt, balancerend tussen individuele vrijheid en collectieve harmonie, maar afhankelijk blijft van de goede wil van de samenleving waarvan zij onderdeel is. De film is tegelijkertijd een metafoor voor de worstelingen van maker Frank van Valderen wiens leven jarenlang volledig in beslag werd genomen door de turbulente productie van deze documentaire. Stef krijgt er traantjes van. Herkenbaarheid in de schoot. Tijd voor rust is aangebroken. Slaap om de hoek. Morgen vrijdag neemt Pablo Hannon de leiding en vraagt. Want elke dag is er minstens 1 trekker en onderzoeker die de leiding neemt. Het is vrijdag inmiddels en dus treffen we om 14u aan de Recor. De expo opent en onderzoek krijgt kleur. 10 dagen zal de expo een rode draad vormen, want elke dag opent ze om 14u en sluit ze om 20u.

Research in Recor:
The ‘Kunst op Stelten’ exhibition opens every day at 2 pm and closes at 8 pm, this is becoming a constant due to the research, today that was fine because it was raining and the Ikea is closed: national holiday

Stef Lemmens takes the lead and asks: Can new meaning be given to the letters of RECOR?
“Ruwe Energie Concentreren Op Rafelranden”
“Ruimte En Creativiteit Ongelimiteerde Rijkdom” “Rethink Elevate Continue Operate Relocate”

Restlessness strikes and together with Selina Vanstalle and Bjorn Croonenberghs, Stef Lemmens installs a first composition of a studio on stilts. Again new questions can be asked.

The exhibition attracts visitors and brings new movement, about community, about beer breweries, factories and energy of people. Stilt walkers present themselves and photographers pass by.

Hunger and the evening falls, Chili Sin and the Austrian guest eagerly feast in the back outdoor kitchen at the back of @crocodile.boulevard . It rains a little more.

All on to Matrastheater where the screen is created and the large beamer installed. The screen will still need a helping hand during the screening. “MIJN LANDBOUWBELANG” turned out to be touching and it loosens the tongues in the afterthought. A film by: Frank van Valderen, Hans van Hezik, Levon Lois and Michiel Ubels. Five years in the making, this documentary about one of the last squatters strongholds in the Netherlands: the Landbouwbelang in Maastricht. A film about what it is like to live together in a closed community. A community that, through trial and error, develops its own codes and rules, balancing between individual and collective harmony, but remains dependent on the goodwill of the society of which it is part.The film is a metaphor for the struggles of filmmaker Frank van Valderen whose life was considerably absorbed in the turbulent production of this documentary.
Stef tears up. Recognition in the lap.

Time for rest has come. Sleep around the corner. Tomorrow Friday, @pablohannon takes the lead and asks questions!

Research day 3/11

        

 

Elke Cuppens en Stef Lemmens serveren ontbijt alsook het zonnetje wordt verwelkomd in Florida, gehurkt broodje choco, gebrouwen gemberthee en gevonden ijsthee. Kip Rosa komt wat territoriaal tokkelen bij invasieve hond van Yannick Douwe. Drie poten en leiband blijken onvoldoende. 14u zegt de radio en er is al telefoon van TVL om dubbel te checken of de openingsuren van de expositie wel kloppen want er staan mensen aan de poort van Recor. Twee minuutjes nog. Bezoekers vinden hun weg. Copper & Light ogen scannen het plannetje en de kunst wordt verorberd. 5 bezoekers in totaal zullen passeren op deze vrijdag. Waarvan eentje Graaf von Luft, zeer geïnteresseerd om uitleg en ook om zelf eens te exposeren. Interessant gesprek over rechte gasleidingen en kromme politici. Sebastiaan Josep Ferran Theuns en Selina Vanstalle vergezellen de onderzoekstrekker van de vrijdag Pablo Hannon en een idee voor Recor tekencafé wordt geopperd. Een toren van Babel verrijst en wordt alsmaar hoger, er wordt gesleept, geschroefd en gesjord. Een productieve middag met bezoek aan Gamma voor schroeven en touw, en aan Ikea voor potloodjes, meetlint en ijsjes. Nieuwe Ikea-hacks loeren om de coffeecorner. Twee Chiro en KSA groepen bellen om overnachting, zolang ze de keuken maar poetsen in ruil komt het goed. Men weet ons inmiddels te vinden. Maison Florida is een huis dat gemak heeft, om over na te denken. Tijd voor slaap en een zaterdag waarin Fee Veraghtert het onderzoek trekt, Fee vraagt!

Elke Cuppens and Stef Lemmens serve breakfast and the sun is welcomed in Florida, squatting chocolate sandwich, brewed ginger tea and found iced tea. Kip Rosa comes to strum some territorial with Yannick Douwe’s invasive dog. Three legs and a leash prove insufficient.

14h says the radio and there is already a telephone from TVL to double check whether the opening hours of the exhibition are correct, because there are people at the gate of Recor. Two more minutes. Visitors find their way. Copper & Light’s eyes scan the plan and the art is eaten. 5 visitors in total will pass on this Friday. One of which Count von Luft, very interested in explanations and also in exhibiting himself. Interesting conversation about straight gas pipes and crooked politicians.

Sebastiaan Josep Ferran Theuns and Selina Vanstalle accompany Friday’s researcher Pablo Hannon and an idea for Recor drawing cafe is suggested. A tower of Babel rises and gets higher and higher, there is dragging, screwing and lashing. A productive afternoon visiting Gamma for screws and rope, and Ikea for pencils, tape measure and ice creams. New Ikea hacks lurk around the coffee corner. Two Chiro and KSA groups call for an overnight stay, as long as they clean the kitchen in return it will be fine. They now know where to find us. Maison Florida is a home that has convenience to think about. Time for sleep and a Saturday when Fee Veraghtert pulls the investigation, Fee asks!

Research day 4/11

        

 

Fee Veraghtert is aan zet, Ruimte in de Stad, Fee vraagt: Na drie turbulente weken van opbouw hebben curators Fee Veraghtert en Mathias Kuypers nood aan rust. De dag begint met het bijtekenen van grondplannen op de roze vellen. Een artikel over The Night Shift zet aan tot reflectie en inzicht. Een driedaags multidisciplinair event in Oostende voorafgaand aan een maand residentie van een groep kunstenaars. Een driekoppig curatorenteam cureert, draagt zorg voor, creëert ruimte, mentaal en fysiek, gunt tijd, experiment, ontdekt wat niet werkt, want dat moet ook kunnen. Een speelterrein waar concrete ideeën transformeren door context en contacten. Het doet ons dromen naar groter. Het onderzoek naar rust en reflectie gaat van start met het uitrollen van de grasmat en het vullen van het voetbad. Het hoofd leeg maken voor nieuwe ideeën, nieuwe plannen. Terwijl Fee het eeuwig uitgestelde lezen van haar kast vol prentenboeken met kleurrijke kunst plaatjes eindelijk aanvat, maakt Mathias gretig gebruik van het tekencafé en besmeurt hij de high fashion models in zijn Vogue blaadjes. De dag komt ten einde. De zon verdwijnt rond 6 uur achter het Recor gebouw maar verschijnt terug om kwart na 7 langs het kruispunt. Zaiyun komt een babbeltje doen over het leven. En drie bezoekers passeren. En vliegende mieren attackeren.

Rust verdiend!
Zaterdag is alweer even geleden, morgen lezen we het verslag van Mathias Kuypers want hij was vandaag zondag de trekker van het onderzoek! Ruimte in de Stad is een onderzoek van The School, waarbij iedere dag tot en met 30 juli iemand anders de leiding neemt over toekomstige artistieke ruimtes in Recor en achter Ikea.

@feeveraghtert asks about Space in the City
After three turbulent weeks of construction, curators @feeveraghtert and @mathiaskuypers need some rest. The day starts with drawing floor plans on the pink sheets. An article about The Night Shift encourages reflection and insight. A three-day multidisciplinary event in Ostend prior to a month residency of a group of artists. A team of three curators curates, takes care of, creates space, mentally and physically, allows time, experiments, discovers what doesn’t work, because that should also be possible. A playground where concrete ideas are transformed through context and contacts. It makes us dream bigger. The research into rest and reflection starts with rolling out the turf and filling the foot bath. Clearing the head for new ideas, new plans. While Fee finally begins the perpetually delayed reading of her bookcase full of picture books with colorful art pictures, Mathias eagerly uses the drawing cafe and smears the high fashion models in his Vogue magazines. The day is coming to an end. The sun disappears behind the Recor building around 6 am but reappears at a quarter past 7 along the intersection. Zaiyun comes to have a chat about life. And three visitors pass. And flying ants attack. — Rest well deserved! Saturday has been a while, tomorrow we will read the report of Mathias Kuypers because he was the driving force behind the Sundays investigation! Ruimte in de Stad is a study by The School, in which every day until July 30, someone else takes charge of future artistic spaces in Recor and behind Ikea.
#spaceinthecity #theschoolisnotaschool

Research day 5/11

 

 

Zondag lag volledig in de handen van Mathias Kuypers. Wat doet de oudste hal van Recor met hem? Mathias vraagt, niet in woord maar in beeld en daad: https://mathiask.cargo.site/Recor-space-and-time
Wens je mee te doen in dit atypische onderzoek naar Ruimte in de Stad? Wens je mee te helpen denken, spelen en doen in het onderzoek naar de potentiële nieuwe ruimtes van The School, in Recor en aan Ikea? Wens je mee initiatief te nemen in de verwezenlijking van nieuwe creatieve ruimtes in Hasselt? Laat het ons weten!

Sunday was completely in the hands of @mathiaskuypers . What is the oldest hall of Recor doing to him? Mathias asks, not in words but in image and deed. Would you like to participate in this atypical research into Spatial Planning in the City? Would you like to help think, play and act in research into the potential new spaces of The School, Recor and Ikea? Would you like to take the initiative in the realization of new creative spaces in Hasselt? Let us know! Monday it was up to Selina Vanstalle, Selina asks! And Tuesday it’s up to Milan Gillard, Milan asks!

Research Day 6/11

          

 

Selina Vanstalle vraagt! Welke IKEA objecten kosten niks? Met deze vraag trokken we naar de vlekkeloze keukens, de onbeslapen bedden en de speelhoeken die snakken naar het speelse. Naast de iconische IKEA potloden vonden we ook heel wat brochures, restjes stof uit de knip-het-zelf-hoek, wat prijskaartjes en een tafel die voordien dacht niets meer dan een doos te kunnen betekenen, zonder overschot schroefjes. Stef Lemmens wilde zich mengen in de IKEA familie. Een IKEA pet en rugzak kwam tot stand en een cadeaukaart wordt creatief gepresenteerd. De kassiers zijn niet onder de indruk. 1 euro wordt gevraagd voor de gele rugzak, de andere spullen krijgen we gratis mee. De tafel werd geplaatst aan de ingang waar we ons IKEA outfit tentoonstelde. Nadien werd deze tafel meegenomen naar de groene heuvels achter het gebouw waar deze dienst deed als sokkel voor de gele bloemen rondom het gebouw, waarvan het pigment sterk overeenkomt met dat van IKEA. Wie was eerst? Heeft IKEA deze kleur niet overgenomen van de natuur bij de oprichting? Wat is de relatie tussen dit gebouw en het land dat het inneemt. Stel je voor wat ze samen kunnen doen!

What objects are free to take at IKEA? With this question we explored the spotless kitchens, the unslept beds and the playcorners waiting for playfulness. Besides the iconic IKEA pencils we also found brochures, left over fabric from the cut-it-yourself corner, some price tags and a table that thought it was nothing more than a box, leftover screws were not included. Stef Lemmens wanted to blend in with the IKEA family. An IKEA hat and backpack was made and a gift card got a creative update. The cashiers were not impressed. 1 euro was asked for the yellow bag. The other stuff was given for free. The table was placed at the entrance and our outfit was put on display. Afterwards we carried this table towards the green hills behind the building. There it was used to collect lots of yellow flowers with a pigment similar to that of IKEA. Who was first? Didn’t IKEA appropriate this color from nature when it was founded? What is the relation between this building and the land it is occupying? Imagine what they could do together!

Research Day 7/11

                  

 

Yannick Vraagt! Is er ruimte voor dieren binnen onze permacultuur plannen op de IKEA site? De tekentafel wordt opengevouwen en al snel vallen wat kernwoorden op het blad in de vorm van tekst en schets. Hotspot internet voegt nog wat inzichten toe over de fundamenten van permacultuur en nieuwe associaties beginnen te ontstaan. We beslissen dat dieren zeker ook recht hebben op een plek binnen ons toekomstig project aangezien ze deze ruimte al gebruikten lang voordat IKEA hier gebouwd werd. één van onze originele ideeën voor deze site is het bouwen van vijf atelier ruimtes op de top van een groene heuvel achter het IKEA gebouw, waar kunstenaars een residentie kunnen doen over permacultuur, wilde planten, fotografie, radio, materialen… Dit soort constructies vergt veel tijd waardoor we beslissen om vandaag een tijdelijke constructie te bouwen op deze heuvel waar één dier zich thuis voelt, de alziende vleermuis. Binnen permacultuur ervaren individuele elementen vaak een wederzijds voordeel wanneer ze in dezelfde omgeving worden geplaatst. In ruil voor het bouwen van hun onderdak verwachten we van deze vleermuizen dat ze een oogje in het zeil houden op deze prachtige plek, dat ze het 24/7 bewaken en ons zo helpen met onze eerste stappen richting een plaats waar mensen met de natuur kunnen leven, in plaats van ernaast.

@douwyannick asks!
Is there space for animals within our permaculture plans on the IKEA site?
The drawing table unfolds and soon enough keywords for our IKEA plans are dropped with words and sketches. Hotspot internet adds some more insights on the basics of permaculture and new associations began to emerge. We decide that animals also deserve a space in our future project since they were probably occupying this space long before IKEA was build. One of our original ideas for this site was to build five atelier spaces on top of the green hill behind IKEA in which artists can do a residency on permaculture, wild plants, photography, radio, materials… These kind of constructions take time which is why we decided to build a temporary shelter on top of this hill for one animal, the all-seeing bat. Within permaculture individual elements often experience a mutual benefit when they are placed within the same environment. In exchange for building its shelter we ask these bats to keep watch over this magnificent space, to guard it 24/7 and thus helping us with our first steps towards the creation of a space in which humans can live with nature, rather then next to it.

📷 @selina.vanstalle

Research Day 8/11

                       

 

Milan Vraagt! Hoe kan radio een impact hebben op het drukke RECOR punt. Lore inspireert menig automobilisten met een babbel over Cinema Zed en de toekomstige projecten. Floriwaas, een lied en ode aan 3 jaar Maison Florida door Stef Lemmens, wordt voor het eerst toonbaar gemaakt op een wel zeer lokale radio. In de tussentijd bouwen Selina en Gust een camera obscura die ook op de groene IKEA heuvels geïnstalleerd zal worden. Kan deze camera via dubbele belichting zowel de industriële karakteristieke als de natuur er rondom vastleggen. We zullen er snel achter komen. Clémence, deel van het ontwikkelaarsteam Futurn arriveert op de site. Ze stelt voor om ons mee te nemen op een wandeling doorheen de enorme ruimte die ooit een meubelfabriek was. Terwijl we wandelen doorheen hallen van 10.000 m2 lijkt onze thuisbasis Maison Florida op een Tiny house. De leegte wordt al snel opgevuld door wilde ideeën die echoën doorheen de hallen tot ze tegen de muur botsen en eens zo enthousiast terug naar ons komen. Dit gebouw snakt naar transformatie. We eindigen waar we beginnen, bij de Kunst op Stelten expo die nog steeds loopt. Twee bezoekers komen een kijkje nemen. Frank en Juul kennen de stad rondom Recor en Ikea zeer goed. Ze stellen voor om met ons een fietstocht te maken langs de vergeten groene plekken van Hasselt. De bezoekers van Crocodile Boulevard absorberen alles als een spons want ze zijn op zoek naar nieuwe ruimte waar ze hun onderzoek naar nieuwe manieren van (samen) wonen kunnen verder zetten. Hoofden raken overvol met nieuwe toekomstplannen dus rust is broodnodig. Annelies stelt voor om de dag af te sluiten met een barbecue in haar tuin vanwaar we de zon zien ondergaan achter het IKEA gebouw. Morgen zal ze weer verschijnen en met haar heel wat nieuwe vragen. Want Gust Vraagt!

Milan Asks !? How can radio influence this intersection of business? Lore Praet inspires passing cars with a talk about Cinema Zed and its future projects. Floriwaas, a song and tribute to 3 years of Maison Florida by Stef Lemmens, is released for the first time on our very local radio. In the meantime Selina and Gust are constructing a camera obscura that will also be installed on top of the green hills of IKEA. Can this camera use double exposure to capture both the industrial characteristics of IKEA as well as the nature it is surrounded by? We will soon find out! Clémence, part of the developing team Futurn, arrives at the RECOR site. She proposes to take us on a tour throughout the enormous space that used to be this furniture factory. When walking trough hallways of 10.000 M2, our home space Maison Florida suddenly feels like a tiny house. The emptiness is quickly filled with ideas that echo through the hallways until they hit the wall and come back to us even more enthusiastic. This building is eager to transform. We end up were we started, at the Kunst Op Stelten exhibition which is still ongoing. Two visitors arrive to check it out. Juul and Frank are locals and know the space surrounding RECOR and IKEA very well. They propose to take us on a bike trip in which we explore forgotten spots of nature in Hasselt. The inhabitants of Crocodile Boulevard absorb all of this information like a sponge for they are searching for a new space in which they can continue their research on new ways of living (together). Heads are filled with too many future ideas so rest is wel deserved. Annelies proposes to have a barbecue in her garden, from which we can watch the sun setting behind the IKEA building. Tomorrow it will rise and with it new questions will follow because Gust will ask!

📷 @selina.vanstalle

Research Day 9/11

                        

Gust Vraagt! Hoe kunnen we de IKEA energie herdenken? Hoe kunnen we onze eigen energie herdenken? We beginnen onze dag met het voorbereiden van onze mobiele keuken voor een roadtrip want morgen willen we koken op de parking van de IKEA voor de werknemers daar. Maar eerst wandelen we tot aan de RECOR waar Gust ons zal bestoken met vragen. Eten, water, gas en zonne-energie worden geïnstalleerd. Gust lacht als hij zegt dat we soep moeten koken terwijl we door de stad wandelen. We lachen ook, kijken elkaar dan glimlachend aan met een blik die kenmerkend is geworden voor de People of Florida. Be careful what you wish for. Messen worden gescherpt en gitaar snaren worden aangespannen. Terwijl we door de stad wandelen ontmoeten we heel wat mensen die interesse hebben in de soep maar niet genoeg interesse om ons te volgen tot aan RECOR. We wandelen langs drukke kruispunten, over heuvels en onder treinsporen met een traagheid die besmettelijk lijkt als we mensen hun tempo zien vertragen terwijl hun blijdschap toeneemt. Onze slow-cooking-show is één uur en twintig minuten bezig als de geur van gekookte courgette zich doorheen de poorten van RECOR verspreidt. We rusten even terwijl Gust zijn vragen scherpste. Wat voor energie hebben we nodig om deel te zijn van de ‘IKEA Family’? “If I welcome you into my family, will you invite me into yours?”“Would you still let me walk through your hallways if I’m old and slow, stalling the many people looking to buy your stuff?” Nadien daagt Gust ons uit om na te denken over de meest kwaadaardige manier om energie op te wekken. Rampscenario’s ontstaan waarin energie uit mensenlichamen gezogen wordt of gewoonweg verspilt door radiatoren aan onze buitengevels te monteren. Hierna gaan we naar IKEA waar we frieten gedrenkt met peper eten. Zonder zout, maar Gust voegt smaak toe door ons nu te laten nadenken over de meest mooie manier van energie opwekken binnen IKEA. Per twee trekken we door de gangen op zoek naar werknemers en bezoekers aan wie we ons idee kunnen pitchen. “Kunnen we energie besparen door de liftmuziek in de gangen te vervangen door de geluiden van echte vogels, die door het dak binnen kunnen?” “Wat vindt je ervan als we alle toiletten vervangen door composttoiletten en die warmte ervan omzetten in energie?” De werknemers lijken opgelucht om eens te praten over iets anders dan de kleur van een bepaald meubelstuk. Bezoekers zijn ofwel enthousiast of ze denken dat we deel zijn van een cult wanneer we voorstellen om allemaal op ‘Freedom Island’ te wonen. We verlaten IKEA met nieuwe inzichten om een uur later alweer terug te komen met onze mobiele keuken. We vinden een mooie plek tussen bomen, struiken en het verlichte IKEA bord waar we beslissen om de nacht door te brengen. Zal dit gigantische nachtlampje vannacht over ons waken? Groenten worden gesneden en pasta wordt gekookt in de overschot van de courgette soep. Na het avondeten wordt de keuken getransformeerd in een camping met matrassen die op de keuken aanrecht worden geplaatst en tenten die als paddenstoelen errond omhoog springen. We zeggen slaapwel tegen de vier letters die boven ons hoofd zweven terwijl we ons afvragen welke vragen Senneke morgen op ons zal afvuren.

Gust Asks! How can we rethink the IKEA energy and our own energy? We start our day preparing our mobile kitchen for a roadtrip because tomorrow we want to cook for the employees at IKEA. Food, water, gas and solar power are installed. Gust jokes around when he says we should cook soup while moving this thing through the city. We laugh, we smile and then we look at each other with an expression that has become a trademark among the People of Florida. Be careful what you wish for. Cutting knifes are sharpened, guitar strings are stretched and the countdown begins. We cross the busy intersections, climb hills and dive under train bridges with a slowness that feels contagious as we see people decrease their tempo and increase their enjoyment. Our slow cooking show has been on air for one hour and twenty minutes as the smell of boiled zucchini enters the RECOR site. We rest for a while as Gust prepares his questions. What kind of energy do we need to be part of ‘The IKEA Family’? We each write an application letter, not to work there but to be included in this family. “If I welcome you into my family, will you invite me into yours?” Afterwards Gust challenges us to think about the darkest, most evil way to create energy. Doomsday scenario’s emerge in which energy is sucked out of human bodies or just wasted in the worst possible way. We then go to IKEA were we order fries with pepper. No salt but Gust adds some flavor by challenging us to now think of the most bright idea to create energy before our fries are finished. We then pair up and pitch our ideas to the IKEA employees and visitors. The employees seem glad to talk about something else then colors of couches and beds. Visitors are either enthusiastic or think we are a cult when we suggest we should all live on ‘Freedom Island’. We leave IKEA with new insights only to come back an hour later with our kitchen. We find a nice spot between trees and bushes underneath the enormous IKEA sign where we decide to spend the night. After dinner we transform the kitchen into a camping site. We say goodnight to the four letters above us as we think about the questions @senneke_vdw will ask us tomorrow!

Research Day 10/11

                                                  

We worden wakker rond 9u door het geluid van iemand die met zijn hond door onze een-dags-camping wandelt. Hij bekijkt ons wat argwanend aan terwijl hij ons vraagt of we Engels spreken. Als we ons project in alle geuren en kleuren uitleggen maakt argwaan plaats voor verwarring, wat altijd beter is dan die eerste. Na een ontbijt duwen we onze keuken naar de groene IKEA heuvels. Eetbare planten worden gefotografeerd en gescand met de app Plantnet en later dubbel gecheckt met het book ‘300 wilde eetbare planten’. We beginnen de kenmerken van elke plant op te schrijven alsook in welk gerecht deze goed past. Nieuwsgierige IKEA werknemers komen langs en krijgen ons wilde menu voorgeschoteld. We beginnen met wat thee gemaakt met netelbladeren (Urtica Dioica) en Duizendblad bloem (Achillea Millefolium). Daarna presenteren we onze salade van melganzevoet (Chenopodium Album), klaver bladeren (Trifolium), wilde oregano (Origanum Vulgare), wilde cichorei bloemen, (Cichorium Intybus), stalkaars bloemen (Verbascum Densiflorum), duizendblad bladeren (Achillea Millefolium) gedresseerd met honing van IKEA’s bijenkorven. We bakten ook wat flatbread met bloem uit het IKEA winkeltje dat we dresseerden met compote gemaakt van rozenbottel (Rosa Canina) waarvan de zaden werden gedroogd en gebruikt vanwege hun vanillesmaak. Na deze maaltijd duwen we onze keuken terug naar RECOR waar Senneke haar vragen lanceert. Hoe kunnen we een ruimte dragen? We kiezen elk een kleur garen en gaan op zoek naar een plek in het RECOR gebouw die we afbakenen. Wat zijn de mogelijke manieren waarop we met deze ruimte in interactie kunnen treden? Nadien werden er teams gemaakt en gingen we op zoek naar gaten, holtes en openingen waar precies één lichaamsdeel inpaste. Céline en Elke arriveren op de site met ingrediënten om chili sin carne te maken terwijl anderen nog wat rusten na de intense tocht gisteren. Gitaarspel weerklinkt terwijl een armband workshop spontaan ontstaat. We sluiten dag 10 af met een kampvuur in Maison Florida en slapen opnieuw in onze eigen bedden want morgen hebben we energie nodig om het einde te vieren van deze RIDS Research Residency.

We wake up around 9 am with the sound of someone walking his dog through our one-day-camp. He looks at us as with a glance of suspicion while asking us if we speak English. When we explain our entire project his suspicion makes room for confusion, which is always better than the first. After some breakfast we push our cart to the green hills behind IKEA. There we start searching for all the edible plants that are growing around the IKEA site. Plants are photographed and scanned with the app Plantnet and later dubbelchecked in the book ‘300 edible wild plants’. We start writing down the characteristics of each plant and in what dish it would fit best. Curious IKEA employees come by and are presented with our wild menu. We started off with some tea made with nettle leaves (Urtica dioica) and yarrow flowers (Achillea millefolium). Then we presented a salad of goosefoot (Chenopodium album), clover leaves (Trifolium), wild oregano (Origanum vulgare), wild chicory flowers, (Cichorium intybus), dense-flowered mullein flowers (Verbascum densiflorum), yarrow flowers (Achillea millefolium) dressed with honey from IKEA’s own beehive. We also baked some flatbread with flower from the IKEA shop which we dressed with compote we made from rosehip (Rosa canina) of which the seeds were dried and used for their vanille flavor. After this meal we pushed our kitchen back to RECOR where Senneke launched her questions. How can we wear a space? We each received colored yarn that was used to create our own space inside the RECOR buildings. There we searched for the limitations of ways in which we could interact with our chosen spot. Afterwards teams were made and cavities, cracks and holes were filled with body parts. Céline and Elke arrive at the site with everything to cook chili sin carne while others rest a bit more after yesterdays intense journey. Guitar is played and a peaceful bracelet workshop emerges. We close day 10 with a campfire at Maison Florida and sleep in our own beds again for tomorrow we need energy to celebrate the end of our RIDS Research Residency.

Research Day 11/11

              

Om 14u openen we de deuren van ‘Kunst op Stelten’ voor de laatste keer. Bezoekers komen een kijkje nemen en worden verwend met restjes chili van gisteren. Glenn, Stacey en Pablo verkennen toekomstige RECOR geluiden door de infoborden van Futurn, de ontwikkelaar van deze site, als instrument te gebruiken. Tijdens de afgelopen expo dagen durfde niemand op de 3m hoge Stoel op Stelten te gaan zitten. Glenn voelt zich geroepen. Een nieuw perspectief wordt gevonden. Maxim Hoebreckx en Aris Borboudakis komen aan op de site en nemen ons mee in hun geluidsarchieven. Stof vibreert en verre kerkbellen doen ons denken aan de boerendorpen die hier vroeger waren, voor de fabriek gebouwd werd. Lies wandelt een laatste keer door de hele expo op stelten voor we de deuren definitief sluiten. Onze mobiele keuken moet nog worden teruggeduwd naar Maison Florida maar we hebben nood aan motivatie. Vandaag stelde niemand de vragen en toch bleek geluid het onderzoeksthema van de dag. We vragen deze om ons nog een laatste keer te begeleiden. De keuken wordt wederom getransformeerd, ditmaal in een opnamestudio. Laptop en speakers worden aangesloten op de zonovergoten batterij en we beginnen aan onze tocht huiswaarts. We vangen de geluiden van passerende auto’s en Gust die op hun lawaai reageert door hun merknamen te scanderen op dezelfde agressieve toon zoals ze versnellen. Een blaffende hond vervoegt ons stadsorkest wat alle honden die we passeren raar doet opkijken. Pablo steelt wat meningen van een Nederlands groep mensen die van een terrasje genieten. “De stad is mooi, oh wat een mooie stad is het”. We stoppen naast een bierfiets waarvan de inzittende ons een niet zo synchroon volkslied doneren uit hun regio. Tenslotte ontmoeten we een gezien die de naam van de pizza die ze net kochten inspreken in het Oekraïens. De Geluiden van de Stad worden op elkaar gestapeld wat resulteert in een chaos die weergalmt doorheen de straten en in ons hoofd. Onze oren suizen wanneer we door de poort van Maison Florida wandelen. Hoofden worden gekoeld met een tuinslang en de stilte werd nog nooit zo geapprecieerd. De geluidswolk in ons denken klaart op en we kijken met een heldere blik terug op 11 mooie onderzoeksdagen. We zijn dankbaar aan iedereen die zijn energie en ideeën deelden, aan IKEA en RECOR voor het vertrouwen dat geschonken werd en we kijken ernaar uit om deze projecten te zien evolueren in de nabije toekomst.

At 14h we open the doors of the ‘Kunst op Stelten’ exhibition for the last time. Visitors come and take a look while eating some leftover chili from yesterday. Glenn, Stacey and Pablo explore future RECOR sounds while using the info sheets of Futurn, the developer of this site, as their instrument. During the exhibition nobody has dared to sit on the 3m high chair on stilts so today is the last chance. Glenn is feeling lucky. A new perspective is found! Maxim Hoebreckx and Aris Borboudakis arrive at the site and take us into their archive of sounds. Dust vibrates and distant church bells remind us of the farming villages that were here before this factory was build. Lies walks through the entire exhibition on stilts one last time before we close the gates. Our mobile kitchen needs to be pushed back to Maison Florida but we need motivation. Today nobody was asking but sound became our research topic. We ask it to guide us one more time. The kitchen is transformed again, this time into a recording studio. Laptop and speakers are hooked up to the solar battery and we begin our journey. We capture the sound of cars passing us by, Gust reacts to their noise by shouting their brands as aggressively as they accelerate. A barking dog joins our orchestra of noise resulting in the attention of all the other dogs we cross paths with. Pablo steals some opinions from a dutch group of people sitting on a terras. “The city is nice, oh what a nice city it is”. We stop next to a beer bicycle that donates an old song from their region to our archive. Finally we meet a family that shouts the name of the pizza they just bought in Ukranian. The Sounds of the City are stacked upon each other resulting in a chaos that echos through the streets and in our heads. Our ears are ringing when we enter the gates of Maison Florida. Heads are cooled with a water hose and silence is appreciated. The noisy cloud in our heads slowly disappears as we look back on these 11 days of research. We are grateful to everyone who shared their energy and ideas, to IKEA and RECOR for the trust that was given and we look forward to seeing these projects evolve in the near future.

#ruimteindestad
#theschoolisnotaschool

 

Conversation